Informace - pferdesafari

Kde si můžu zařídit ideální pojištění na safari? Budu potřebovat vízum a jak si ho zajistím? Jaké doplňkové služby mi může pferdesafari poskytnout? Na tomto místě najdete přehledně veškeré informace, které by vás ohledně organizace Vaší dovolené mohly zajímat.

Katalog

Po kliknutí na obrázek si zde můžete stáhnout ilustrační katalog pferdesafari. Aktuální nabídku zájezdů s cenami najdete na https://www.pferdesafari.cz/akce/

katalog-firstpage-1

VCOP pferdesafari

Všeobecné cestovní a obchodní podmínky (VCOP)

 

Po dobu účinnosti cestovní smlouvy uzavřené mezi Vámi jako zákazníkem a pferdesafari.de GmbH jako organizátorem (pořadatelem) cesty budou vedle obsahu cestovní smlouvy upravovat náš vztah i následující Všeobecné cestovní a obchodní podmínky, které doplňují zákonné předpisy §§ 651 a-m OZ a §§ 4-11 OZ-InfoV /informativní předpis/ a naplňují je. Ustanovení cestovní smlouvy má přednost před ustanovením těchto podmínek. Pokud není v cestovní smlouvě ujednáno jinak, tak vztah mezi Vámi jako zákazníkem a pferdesafari.de GmbH se bude řídit těmito VCOP. Pokud je dále ve VCOP uveden pojem „cesta“ má se tím namysli i zájezd. Pokud je dále ve VCOP uveden termín cestovní smlouva a zákazník má pouze Potvrzení o zájezdu vystavené pferdesafari.de GmbH, tak toto potvrzení má stejnou právní relevanci jako cestovní smlouva a i na toto potvrzení se vztahují níže uvedené VCOP.

 

 1. Uzavření cestovní smlouvy

1.1 Pro všechny typy objednávek platí:

 1. a) Základem cestovní smlouvy je nabídka cesty a doplňující písemné informace organizátora cesty o dané cestě, pokud mohou být zákazníkovi při rezervaci předloženy.
 2. b) Zákazník ručí za smluvní závazky spolucestujících, za něž objednávku učiní, jako za své vlastní závazky, pokud převzal odpovídající závazek na základě výslovného a zvláštního prohlášení.
 3. c) Odlišuje-li se obsah potvrzení o cestě od obsahu přihlášky, předloží organizátor cesty novou nabídku, jíž je vázán po dobu 10 dnů od doručení potvrzení o cestě a kterou může zákazník během této doby akceptovat. Smlouva je uzavřena na základě nové nabídky, jestliže zákazník přijme nabídku během 10ti-denní lhůty na základě výslovného prohlášení nebo uhrazením zálohy.

1.2 Pro ústní, telefonické, písemné, e-mailové nebo faxové objednávky platí následující:

 1. a) Zákazník závazně nabízí rezervací (přihláškou na cestu) organizátorovi cesty uzavření cestovní smlouvy.
 2. b) Smlouva vzniká přijetím rezervace ze strany organizátora cesty; prohlášení o přijetí nevyžaduje žádnou konkrétní formu. Při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po uzavření smlouvy je klientovi zasláno potvrzení o cestě v písemné podobě.
 1. Platba

2.1 Uzavřením smlouvy a po vystavení záručního potvrzení podle § 651 k BGB R+V pojištění, je splatná záloha ve výši 25% z ceny zájezdu, avšak maximálně 15.000,-Kč na osobu.

V mimořádných případech (např. z důvodu dodržení lhůt pro vystavení letenek) může organizátor cesty požadovat na základě individuální dohody s cestujícím vyšší zálohu. Částka za pojištění nákladů na zrušení cesty je splatná se zálohou.

2.2 Zbývající částka je splatná 31 dnů před začátkem cesty, pokud je předáno záruční potvrzení a pokud již cesta nemůže být zrušena z důvodu uvedeného v článku č. 8.2. 

2.3 Cestující je povinen uhradit celkovou cenu okamžitě po vyhotovení potvrzení, jestliže uzavřel smlouvu do 31 dnů před začátkem cesty.

2.4 Neuhradí-li zákazník zálohu a/nebo zbývající platbu dle dohodnuté splatnosti, je organizátor cesty oprávněn po upomínce se stanovenou lhůtou odstoupit od cestovní smlouvy a naúčtovat zákazníkovi náklady na zrušení cesty dle článku č. 6.1.

3. Plnění

3.1 Smluvní plnění se řídí závazným popisem plnění v katalogu, prospektu nebo na internetu, jakož i v cestovních podkladech zvláště v přihlášce na cestu nebo potvrzení cesty.

3.2 Vedlejší ujednání, jež jsou v protikladu k cestovním podmínkám a popisu plnění, musí být, aby byla závazná, písemně potvrzena organizátorem cesty a doručena zákazníkovi (email, poštou apod.).

3.3 Přísliby rezervačního místa nebo cestovní kanceláře přesahující tato ujednání vůči účastníkovi cesty jsou neplatné. Stejně tak neplatné jsou přísliby vedení zájezdu během cesty.

 1. Změny ceny

4.1 Organizátor cesty si vyhrazuje změny inzerované a rezervací potvrzené ceny, jestliže dojde ke změnám devizových kurzů, palivového příplatku, poplatků jako přístavního a letištního poplatku, poplatku za překročení hranic nebo nákladů na vzdušnou bezpečnost.

Zvýší-li se náklady na dopravu dané při uzavření cestovní smlouvy, především náklady na palivo, může organizátor cesty zvýšit cenu cesty podle následujícího propočtu:

 1. a) Organizátor cesty může v případě zvýšení ceny vztahující se na místo k sezení požadovat po cestujícím částku, o níž se cena navýšila.
 2. b) V ostatních případech se dodatečné náklady na dopravu požadované dopravcem na dopravní prostředek vydělí počtem míst k sezení sjednaného dopravního prostředku. Organizátor může od cestujícího požadovat na každé místo k sezení takto propočítanou částku, o níž se cena navýší.
  Zvýší-li se poplatky dané při uzavření cestovní smlouvy na úkor organizátora, může být cena cesty navýšena o odpovídající podílovou částku.

Dojde-li ke zvýšení ceny za cestu kvůli změně devizového kurzu, musí cestujícího informovat o tom, jaký kurz k jakému datu původně pro nabídku cesty použil, přičemž rozhodný den pro změnu devizového kurzu je podle dne uzavření smlouvy.

Organizátor cesty může změnit cenu cesty pouze tehdy, je-li termín odjezdu za déle než 4 měsíce po uzavření smlouvy. Změna ceny za cestu je přípustná pouze do 21. dne před začátkem cesty. Při zvýšení ceny o více než 5% z ceny za cestu je cestující oprávněn do 10 dnů bezplatně odstoupit na základě písemného oznámení nebo může požadovat účast na rovnocenné cestě, jestliže je organizátor cesty schopen nabídnout cestujícímu takovouto cestu bez příplatku. Cestující musí tohoto práva využít neprodleně po oznámení organizátora o zvýšení ceny. Odstoupí-li cestující od smlouvy, vrátí mu neprodleně organizátor cesty dosud uhrazené platby.

 1. Změna plnění

5.1 Změny a odchylky plnění cesty ve sjednaném obsahu cestovní smlouvy, které jsou po uzavření smlouvy nezbytné a nebyly učiněny ze strany organizátora cesty v rozporu s dobrými mravy, jsou povoleny jen tehdy, pokud změny nebo odchylky nejsou zásadní a pokud nenarušují celkovou podobu objednané cesty.  Případné záruční nároky zůstávají nedotčeny, pokud je pozměněné plnění zatíženo nedostatky.

5.2 Organizátor cesty musí dovolenou změnu zásadního plnění cesty cestujícímu neprodleně po zjištění důvodu změny vysvětlit.

5.3 V případě podstatné změny zásadního plnění cesty může cestující odstoupit od smlouvy nebo místo toho požadovat účast na minimálně rovnocenné jiné cestě, jestliže je organizátor schopen nabídnout cestujícímu ze své nabídky takovouto cestu bez příplatku. Zákazník musí toto právo využít neprodleně po oznámení změny v plnění cesty ze strany organizátora cesty nebo cestu zrušit.

 1. Odstoupení zákazníka, změna rezervace, náhradník cestujícího

6.1 Zákazník může kdykoliv před začátkem cesty od cesty odstoupit. Odstoupení musí být organizátorovi cesty oznámeno na adresu uvedenou na konci VCOP. Pokud byla cesta objednána přes cestovní kancelář, či DS Pelikán, může být o odstoupení informována tato cestovní kancelář či DS Pelikán. Zákazníkovi doporučujeme učinit oznámení o odstoupení v písemné podobě.

Odstoupí-li zákazník před začátkem cesty, ztrácí organizátor cesty nárok na cenu za cestu. Místo toho může organizátor cesty, pokud odstoupení není zaviněno jím nebo v případě vyšší moci, požadovat přiměřené odškodnění za opatření učiněná do doby odstoupení a za své výdaje v závislosti na aktuální ceně za cestu.

Organizátor cesty časově odstupňoval tento nárok na odškodnění, tzn. s přihlédnutím k tomu, jak se blíží termín odstoupení k smluvně dojednanému začátku cesty v procentuálním poměru k ceně cesty paušálně a při propočtu odškodnění zohlednil obvykle uspořené náklady a obvykle možné jiné využití cestovního plnění. Odškodnění je vypočteno na základě doby doručení oznámení o odstoupení ze strany klienta následovně:

6.2 Všeobecné odstupňování storna

Pro cesty jednotlivců (všechny cesty, které výslovně nejsou označeny jako skupinové cesty):

do 31 dnů před začátkem cesty 25% z ceny cesty

do 21 dnů před začátkem cesty 40% z ceny cesty

do 14 dnů před začátkem cesty 60% z ceny cesty

do 7 dnů před začátkem cesty 75% z ceny cesty

do 2 dnů před začátkem cesty 80% z ceny cesty

v den zahájení cesty 95% z ceny cesty

6.3 Ujednání ohledně storna/ letáky/ mimořádné nabídky/ speciální nabídky / zvláštní nabídky/ kombinace služeb cestovního ruchu sestavená dle individuálních požadavků a přání zákazníka/ skupinové cesty

Zvláštní programy, kombinace služeb cestovního ruchu sestavená dle individuálních požadavků a přání zákazníka, jakož i skupinové cesty podléhají vlastním stornovacím podmínkám, na které odkazujeme v právě platném popisu plnění – popisu a specifikace cesty.

Upozorňujeme na to, že nenastoupení cesty bez výslovného prohlášení o odstoupení neplatí jako odstoupení od cestovní smlouvy, ale jako porušení povinnosti ze strany zákazníka, a v tomto případě je cestující povinen uhradit cenu za cestu v plné výši.

V každém případě je zákazníkovi dovoleno prokázat organizátorovi cesty, že mu nevznikla žádná škoda nebo vznikla velmi malá škoda, než jsou jím požadované paušály.

6.4 Organizátor cesty si vyhrazuje požadovat vyšší konkrétní odškodnění v případě odchylky od předchozích paušálů, pokud organizátor cesty prokáže, že mu vznikly podstatně vyšší náklady než doposud použité paušály. V tomto případě je organizátor cesty povinen konkrétně vyčíslit a doložit požadované odškodnění s přihlédnutím k ušetřeným výdajům a případnému využití plnění cesty jiným způsobem.

6.5 Organizátor cesty důrazně doporučuje uzavření pojištění plnění z důvodů zrušení cesty.

6.6 Zákazník nemá nárok po uzavření smlouvy na změny ohledně termínu cesty, cíle cesty, místa začátku cesty, ubytování nebo druhu dopravy (změna rezervace). Pokud je provedena na žádost klienta změna rezervace do 31 dnů před začátkem cesty, může organizátor cesty uplatnit odměnu za změnu rezervace na cestujícího ve výši 30,- €.  Klientovi je v každém případě dovoleno prokázat organizátorovi cesty, že mu nevznikla vůbec žádná škoda nebo mu vznikla značně malá škoda než jím požadované paušály.

Na žádost klienta může být provedena změna rezervace do 30 dnů před začátkem cesty, pokud je její provedení vůbec možné, pouze po odstoupení od cestovní smlouvy podle článku číslo 6 za podmínek a současně nové přihlášky. Toto neplatí u žádostí o změnu rezervace, jež způsobí pouze malé náklady (např. Změna rezervace z jedno- na dvojlůžkový pokoj, změna letenky z economy na business class apod.)

6.7 Cestující se může nechat nahradit třetí osobou podle § 651 b OZ až do začátku cesty, pokud tato osoba odpovídá požadavkům cesty a její účast neodporuje zákonným předpisům nebo úředním nařízením.   Organizátor cesty za to uplatňuje paušál za zpracování ve výši 1100,-Kč. Cestující a třetí osoba ručí organizátorovi cesty jako společní dlužníci za cenu cesty a za vícenáklady vzniklé účastí třetí osoby. V každém případě je klientovi dovoleno prokázat organizátorovi cesty, že mu nevznikla vůbec žádná škoda nebo vznikla v zásadě malá škoda než jím požadované paušály.

6.7.1 Cestující a třetí osoba ručí organizátorovi cesty jako společní dlužníci za cenu cesty a za vícenáklady vzniklé účastí třetí osoby.

 1. Nevyužité plnění

Nevyužije-li cestující jednotlivá plnění cesty, jež mu byla řádně nabídnuta, z důvodů, jež mu musí být připočteny (např. předčasná cesta zpět), nemá nárok na vrácení podílu ceny za cestu. Organizátor cesty se bude snažit o vrácení uspořených nákladů ze strany poskytovatele plnění. Tento závazek odpadá, pokud se jedná o zcela nepodstatná plnění nebo pokud vrácení peněz odporuje zákonným nebo úředním ustanovením.

 1. Odstoupení a výpověď ze strany organizátora cesty

Organizátor cesty může odstoupit od cestovní smlouvy před začátkem cesty nebo vypovědět cestovní smlouvu po začátku cesty v následujících případech: 

8.1 Bez dodržení lhůty, jestliže cestující i přes napomenutí trvale narušuje realizaci cesty nebo pokud se chová v rozporu se smlouvou do takové míry, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. Vypoví-li organizátor cesty smlouvu, ponechává si nárok na cenu cesty, musí si ale nechat započítat hodnotu uspořených nákladů, jakož i ty výhody, kterých nabyl z jiného využití neuplatněných plnění, včetně uspořených částek vrácených poskytovatelem plnění.

8.2 Organizátor cesty může odstoupit od cestovní smlouvy z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, pokud

a)v aktuální nabídce cesty vyčíslil minimální počet účastníků, jakož i uvedl termín, do něhož musí být cestujícímu před smluvně dojednaným začátkem cesty nejpozději doručeno prohlášení a

 1. b) v potvrzení cesty na tyto údaje jasně a srozumitelně upozornil.

Zákazník musí být obeznámen s odstoupením nejpozději 31. den před sjednaným začátkem cesty.

Je-li již k dřívějšímu termínu patrné, že nelze dosáhnout minimálního počtu účastníků, musí organizátor cesty neprodleně využít svého práva na odstoupení.

Neuskuteční-li se cesta z tohoto důvodu, dostane klient uhrazenou částku z ceny cesty neprodleně zpět.

 1. Omezení ručení

9.1 Smluvní ručení organizátora cesty za škody, jež nevyplývají z poškození života, poranění těla nebo poškození zdraví, je omezen na trojnásobek ceny cesty,

 1. a) pokud škoda zákazníka nebyla způsobena ani úmyslně ani z hrubé nedbalosti

nebo

 1. b) pokud je organizátor cesty sám odpovědný za škodu vzniklou zákazníkovi kvůli zavinění poskytovatele plnění.

Nároky, které toto přesahují, a jsou to nároky podle Montrealské úmluvy resp. Zákona o letecké dopravě, tak tyto zůstávají omezením nedotčeny.

9.2 Organizátor cesty neručí za porušení plnění, újmy osob a škody na věcech v souvislosti s plněním, která jsou pouze zprostředkovávána jako cizí plnění (např. programy výletů, večerní akce, doprava z a do nabízeného výchozího a cílového místa), pokud jsou tato plnění v nabídce cesty a v potvrzení rezervace výslovně a uvedením zprostředkujícího smluvního partnera jako cizí plnění takto jednoznačně charakterizována, že pro cestujícího rozpoznatelně nejsou součástí cestovního plnění organizátora cesty.

Organizátor cesty však ručí

 1. a) za plnění, jež zahrnují dopravu cestujících z nabízeného výchozího místa cesty do nabízeného cílového místa, dílčí přepravu během cesty a ubytování během cesty,
 2. b) jestliže a pokud je škoda cestujícího způsobena porušením informačních povinností, povinností poskytnout vysvětlení nebo organizačních povinností ze strany organizátora cesty.

Kromě toho neručí organizátor cesty v žádném případě za plnění, jež budou využita v rámci cesty a nejsou zprostředkována organizátorem cesty, ale například vedením cesty, hotelem, rančem na vlastní odpovědnost.

 1. Povinnost cestujícího poskytovat součinnost

10.1 Cestovní doklady

Klient musí informovat organizátora cesty, pokud neobdrží potřebné cestovní doklady (např. letenka, hotelové poukazy) během lhůty, o níž ho organizátor cesty informoval.

10.2 Oznámení o nedostatcích:

Neprobíhá-li cesta podle smlouvy, může cestující požadovat nápravu. Cestující je ale povinen neprodleně informovat organizátora cesty o nedostatcích v rámci cesty. Opomine-li toto zaviněně, nedochází ke snížení ceny cesty. Toto neplatí jen tehdy, jestliže je oznámení evidentně beznadějné nebo z jiných důvodů neakceptovatelné.

Cestující neprodleně informuje o nedostatcích místní vedení výpravy resp. agenturu. Ta je pověřena postarat se o nápravu, pokud je to možné. Není-li k dispozici místní vedení výpravy nebo agentura, musí být o reklamaci neprodleně informován organizátor cesty. O dostupnosti vedení výpravy resp. organizátora cesty je cestující informován v popisu plnění, nejpozději však v cestovních podkladech.

Na žádost cestujícího musí místní vedení výpravy nebo agentura sepsat zápis o jednotlivých reklamacích. Vedení výpravy resp. agentura nejsou oprávněny uvést právně závazné prohlášení.

10.3 Ztráta zavazadel nebo zpoždění zavazadel

Organizátor cesty důrazně doporučuje neprodleně na místě informovat o škodách na zavazadlech nebo zpožděném doručení zavazadel u cest letadlem prostřednictvím oznámení o škodě (P.I.R.) příslušné letecké společnosti. Není-li vyplněno oznámení o škodě, odmítají zpravidla letecké společnosti vrácení peněz. Škoda musí být oznámena u ztráty zavazadla do 7 dnů, při zpoždění zavazadla do 21 dnů.  Ostatně o ztrátě, poškození nebo zaslání cestovního zavazadla do jiného místa musí být informováno vedení výpravy nebo místní zastoupení organizátora cesty.

10.4 Lhůta před výpovědí

Chce-li klient resp. cestující vypovědět cestovní smlouvu kvůli nedostatku cesty (vadné plnění) dle typu popsaného v § 615 c OZ podle § 615 e OZ nebo z důležitého důvodu patrného organizátorovi cesty kvůli neakceptovatelnosti, musí organizátorovi cesty nejprve stanovit přiměřenou lhůtu pro nápravu. Toto neplatí pouze tehdy, když není náprava možná nebo ji odmítá organizátor cesty nebo pokud je okamžitá výpověď smlouvy oprávněná z důvodu zvláštního zájmu zákazníka resp. cestujícího, jež je patrný organizátorovi cesty.

 1. Uplatnění nároků: adresát, lhůta, promlčení

11.1 Zákazník/cestující musí uplatnit nároky výlučně u organizátora cesty na adrese uvedené na konci VCOP podle §§ 651 c-f OZ nejpozději do jednoho měsíce od termínu ukončení cesty daného smlouvou.

11.2 Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni smluvního ukončení cesty. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek v sídle organizátora, tak je tímto dnem následující pracovní den.

11.3 Po uplynutí lhůty mohou být uplatněny pouze nároky toho zákazníka/cestujícího, který nemohl lhůtu dodržet bez vlastního zavinění.

11.4 Lhůta z 11.1 platí také pro lhůtu pro nahlášení škod na zavazadlech, zpožděného doručení zavazadel nebo ztrátu zavazadel v souvislosti s lety podle článku č. 10.3, pokud jsou uplatňovány nároky na základě §§ 651c odst. 3, 651d, 651e odst. 3 a 4 OZ. Nárok na náhradu škody z důvodu poškození zavazadla musí být uplatněn do 7 dnů, z důvodu ztráty zavazadla resp. zpoždění zavazadla do 21 dnů.

11.5 Nároky cestujících podle §§ 651c do 651f OZ z důvodu poškození života, těla nebo zdraví, jež spočívají v úmyslném nebo nedbalém porušení povinnosti organizátora nebo zákonného zástupce nebo pověřence organizátora, jsou promlčeny za dva roky.

Toto platí také pro nároky na náhradu ostatních škod, jež spočívají v úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinnosti organizátora nebo zákonného zástupce nebo pověřence organizátora.

11.6 Všechny ostatní nároky podle §§ 651c do 651f OZ jsou promlčeny za jeden rok.

11.7 Promlčení začíná dnem, kterým podle smlouvy cesta končí. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek v sídle organizátora, tak je tímto dnem následující pracovní den.

Probíhají-li jednání mezi zákazníkem/cestujícím a organizátorem cesty o nároku nebo o okolnostech zdůvodňujících nárok, je promlčecí lhůta přerušena do doby, kdy zákazník/cestující nebo organizátor cesty odmítnou pokračovat v jednáních. Promlčení začíná nejdříve 3 měsíce po skončení přerušení.

 1. Povinnost poskytovat informace o totožnosti letecké společnosti

Nařízení EU o poskytování informací cestujícím letadlem o totožnosti letecké společnosti, jež let uskutečňuje, zavazuje organizátora cesty informovat zákazníka při rezervaci cesty o totožnosti takovéto letecké společnosti a veškerém plnění v letecké dopravě poskytovaném v rámci objednané cesty. Není-li při rezervaci ještě známa letecká společnost, jež bude let realizovat, je organizátor cesty povinen uvést zákazníkovi leteckou společnost resp. letecké společnosti, které let pravděpodobně uskuteční.  Jakmile se organizátor cesty dozví, která letecká společnost let uskuteční, musí zákazníka informovat. Změní-li se letecká společnost, která byla zákazníkovi uvedena jako společnost, která let uskuteční, musí organizátor cesty informovat zákazníka o změně. Musí neprodleně učinit všechny adekvátní kroky, aby zajistil, že bude zákazník tak rychle informován o změně, jak je možné. „Černou listinu“ lze nalézt na následujících internetových stránkách: http://air-ban.europa.eu.

 1. Pasové, vízové a zdravotní předpisy

13.1 Organizátor cesty informuje před uzavřením smlouvy státní příslušníky státu Evropské unie, v němž je cesta nabízena, o ustanoveních pasových, vízových a zdravotních předpisů, jakož i o jejich případných změnách před začátkem cesty. Příslušníkům jiných států poskytuje informace příslušný konzulát. Přitom se vychází z toho, že se u klienta nebo případného spolucestujícího neobjeví nic výjimečného (např. dvojí státní příslušnost, nepříslušnost k státu).

13.2 Klient je odpovědný za to, že si opatří a vezme sebou potřebné cestovní doklady, případně si zajistí  potřebné očkování, jakož i bude dodržovat celní a devizové předpisy. Škody, jež vyplynou z nedodržování těchto předpisů, např. úhrada nákladů na odstoupení, jdou na jeho úkor. Toto neplatí, jestliže organizátor svým zaviněním neposkytl informace či poskytl nedostatečné nebo chybné informace.

13.3 Organizátor cesty neručí za včasné udělení a doručení potřebného víza příslušným diplomatickým zastoupením, jestliže jej klient pověřil jeho vyřízením, ledaže by organizátor cesty svým zaviněním porušil své povinnosti.

Upozornění na výpověď z důvodu vyšší moci

Na výpověď cestovní smlouvy odkazuje zákonné ustanovení v Občanském zákoníku, které zní následovně:

§ 651j: (1) Ztíží-li se výrazně cesta, je-li ohrožena nebo narušena v důsledku vyšší moci nepředvídatelné v době uzavření cestovní smlouvy, může smlouvu vypovědět jak organizátor cesty tak cestující dle ustanovení tohoto předpisu. (2) Je-li smlouva vypovězena podle odstavce 1, budou aplikovány předpisy § 651e odst. 3 věty 1 a 2, odst.. 4 věta 1. Každá ze smluvních stran uhradí polovinu vícenákladů za zpětnou přepravu. Jinak připadají vícenáklady k tíži cestujícího.“

(stav 1.11.2014)

Cestovní kancelář: 

pferdesafari.de GmbH

Lindenstraße 34

D – 72 764 Reutlingen

Tel. +49 (0) 71 21 / 690 75 30

Fax +49 (0) 71 21 / 690 75 39

Email info@pferdesafari.de

Sídlo společnosti: Reutlingen

Obchodní rejstřík: Stuttgart, HRB 721864

Jednatel: Rainer Hageloch

Bankovní spojení: Volksbank Reutlingen,

IBAN DE33640901000351396004, BIC VBRTDE6R

pferdesafari.de GmbH

oficiální zástupce firmy African Horse Safari Association ( AHSA ) v Německu

 

Upozornění ohledně ochrany dat:

Osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci rezervace jsou zpracovávány elektronicky a využívány firmou pferdesafari.de GmbH a jejími poskytovateli plnění, dokud jsou potřebné pro realizaci smlouvy. Jsou aplikovány předpisy Zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených ve smlouvě, a to i za osoby, za něž tuto smlouvu uzavírá, a tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat. 

Cestovní pojištění

pferdesafari.de GmbH obecně doporučuje uzavření pojištění nákladů na zrušení cesty a cestovního zdravotního pojištění do zahraničí se zpětným převozem.

Jazyk VCOP

Zákazník a pferdesafari.de GmbH ujednali, že tyto VCOP jsou právně závazné v německém jazyce, jejích překlad do českého jazyka nemá právní závaznost. Komunikace mezi zákazníkem a pferdesafari.de GmbH probíhá v německém jazyce.

Potřebujete poradit?

neváhejte a kontaktujte nás